Obchodní podmínky

Úvod

Obchod www.anglickepostele.cz přináší na český trh exkluzivní produkty značky „Silentnight“. Cílem obchodu English Beds je nabídnout výběrovou kolekci Classics, Diamond, Heritage a Eloquence vyráběnou největším anglickým výrobcem postelí, společností Silentnight, za přijatelné ceny. Před objednáním vám doporučujeme navštívit naši prodejnu English Beds, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7. Svou návštěvu prodejny si můžete domluvit i na tel. 775 972 231 nebo e-mailu: info@ambiencedesign.cz.

 

Údaje o provozovateli

Obchod www.anglickepostele.cz provozuje Ambience Design s.r.o., V Přístavu 1585/14, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO: 64612007, DIČ: CZ64612007, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 191146

 

Ujednání

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím obchodu www.anglickepostele.cz, zřízeného společností Ambience Design s.r.o. jako prodávajícím. Tyto obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků – kupujících, tedy spotřebitelů. Pokud je smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele

Zákazník je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami dříve, než si zboží objedná.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník uzavírá s prodávajícím.

 

Způsoby objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží lze vybrat, zaplatit a převzít v naší kamenné prodejně English Beds, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7.
Váš nákup doručíme k vám domů. Tento způsob doručení svého nákupu si můžete vybrat také při placení u pokladny v kamenné prodejně.


Česká republika

Platba v hotovosti na prodejně při osobním převzetí
Platba převodem na účet prodávajícího č.ú. 254350510 / 0300– ČSOB  


Slovenská republika


Platba bankovním převodem: SWIFT: GIBACZPX IBAN: CZ5008000000002530120359 Variabilní symbol odpovídá číslu vaší objednávky. Objednávka bude odeslána po příchodu platby na účet, doporučujeme proto převod uskutečnit ihned po objednání zboží!


Výběr a objednání zboží:

Zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

jméno a adresa zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno
telefonní číslo zákazníka
e-mailová adresa zákazníka - slouží k potvrzení objednávky i jako přihlašovací jméno zákazníka
Je-li zákazník podnikatelem, klikne na odkaz Vyplnit firemní údaje. V tomto formuláři zákazník musí zadat následující údaje potřebné k realizaci dodávky zboží:

obchodní firma nebo označení, pod kterým zákazník podniká, je-li podnikatelem, IČ, DIČ
adresa sídla zákazníka, adresa na kterou má být zboží doručeno
číslo telefonu zákazníka
emailová adresa zákazníka, slouží k potvrzení objednávky i jako přihlašovací jméno do elektronického obchodního domu

Odeslaná objednávka považována za závaznou a kupující jejím odesláním souhlasí s Obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky kupující obdrží její shrnutí a potvrzení do své e-mailové schránky, kterou v objednávce nebo ve svých přihlašovacích údajích uvedl, tím dochází k uzavření kupní smlouvy. Do tohoto potvrzení je možné objednávku kdykoliv stornovat, po potvrzení objednávky prodávajícím je považována za závaznou. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a zaplacení.

 

Zaplacení ceny za zboží

Všechny ceny v e-shopu jsou uvedené včetně DPH. Ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího. Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Uvedené ceny na objednávce jsou pevné. Na dobírku nelze zasílat. Zboží, které se bude u dodavatelů teprve objednávat, je třeba zaplatit předem na základě zálohové faktury ve výši 70 %.

 

Každý zákazník má několik možností způsobu úhrady za dodané zboží:

hotově při předání zboží - pouze u zboží, které je skladem
hotově v kamenném obchodě English Beds, U Měšťanského pivovaru 6, Praha 7
převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury na účet vedený u
pro CZK:  ČSOB  254350510 / 0300
pro EUR:  ČSOB  IBAN CZ90 0300 0000 0002 5435 0510  BIC (SWIFT) CEKOCZPP
V případě objednávky hrazené bankovním převodem se objednávka potvrzuje, zboží rezervuje a následně expeduje až po připsání celé částky na nás účet! Zboží, které je nutné objednat, se objednává až po připsání částky na náš účet!

V případě, že je u produktu 0Kč, jedná se o cenu na vyžádání, cena vám bude dodatečně vykalkulována. V žádném případě se nejedná o konečnou cenu a za tuto produkt nebude prodán!

 

Dodací podmínky

Je-li způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující veškeré riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Dodává-li podle kupní smlouvy prodávající zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

V případě, že je vinou kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky a jejího možného poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Zboží prodávající dodává na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad a návod na používání zakoupeného zboží v českém jazyce. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.

V případě, že dodavatel nebude schopný z různých důvodů dobu expedice dodržet, bude odpovědný pracovník kontaktovat kupujícího s cílem informovat ho o reálném termínu expedice zakázky.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného vinou uvedené vady za nižší cenu na vadu, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Odpovědnost za škody

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@dekado.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Ochrana osobních dat

Všechna osobní data z registrace, objednávek či vzájemné komunikace se zákazníkem jsou brána jako diskrétní a jsou chráněna před zneužitím. Nebudou sdělována třetím osobám kromě těch, které je potřebují pro doručení objednávky.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Tato osobní data je možné na požádání odstranit z naší databáze, a to do jednoho týdne od podání žádosti.

 

Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. To neplatí v případě zhotovení zboží na míru, neboť se jedná o zboží zhotovené podle přání kupujícího a pro jeho osobu, a dále v případě zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulářodstoupení jsou k dispozici na webové stránce.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu kupní cenu na účet kupujícího, který je kupující povinen prodávajícímu písemně sdělit nejpozději při vrácení zboží. Kupující s tímto způsobem vrácení kupní ceny výslovně souhlasí a prohlašuje, že mu tím nevzniknou žádné další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající není povinen vrátit Přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo dostatečně prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je dále povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhradě kupní ceny ani v dodatečné lhůtě pěti (5) dnů od splatnosti kupní ceny, má se za to, že prodávající od kupní smlouvy odstoupil a kupní smlouva se od počátku ruší, ledaže z jednání prodávajícího lze dovodit, že kupní smlouva i nadále trvá.

Veškeré náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, jakož  i škodu způsobenou prodávajícímu, včetně snížení ceny zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Závěrečné ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně obchodního zákoníku (kupující je podnikatel) a dalšími obecně závaznými právními předpisy.